Koszyk

jest pusty

SzukajRegulamin sklepu internetowego firmy Akces

 

§1 Informacja o Firmie

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.fh-akces.pl prowadzony jest przez Akces I.J. Ostrowscy Sp. J. z siedzibą w Macierzyszu przy ulicy Wojska Polskiego 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, pod numerem KRS 0000248899, NIP 527-000-74-92, REGON 14039610400000.

 

§2 Rejestracja w systemie

 

 1. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.
 2. Klient zobowiązuje się do podania w procesie rejestracji pełnych oraz zgodnych z prawdą danych. Firma Akces nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania fałszywych danych.
 3. Zmiana przypisanych do konta danych osobowych może nastąpić wyłącznie poprzez kontakt z firmą Akces.

 

§3 Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.fh-akces.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Ceny produktów są widoczne wyłącznie dla zarejestrowanych klientów.

 

§4 Zamówienia

 

 1. Sklep internetowy www.fh-akces.pl umożliwia Klientom:
  1. Składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
  2. Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Sklep internetowy prowadzi jedynie sprzedaż hurtową.
 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności materiały informacyjne oraz reklamowe wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także informacje zawarte na stronie www.fh-akces.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.fh-akces.pl.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

 

§5 Realizacja zamówienia

 

 1. Wszelkie zamówienia są sprawdzane i realizowane zależnie od dostępności towaru w magazynie.
 2. Informacje dotyczące dostępności oraz ostatecznej ceny zamówionych produktów są przekazywane klientowi drogą elektroniczną po złożeniu zamówienia. W przypadku stwierdzenia braku produktów, Klient zostaje o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 3. Wszelkie należności powinny zostać wpłacone przez Klienta na konto firmy Akces dopiero po otrzymaniu faktury pro-forma, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§6 Anulowanie zamówienia

 

 1. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta w trakcie procesu realizacji, pod warunkiem, że przesyłka nie została jeszcze przekazana firmie kurierskiej.

 

§7 Dostawa

 

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.fh-akces.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika DHL.
 2. Koszty transportu ponosi Klient.
 3. Wysyłka towaru następuję w terminie do czterech dni roboczych od dnia przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub od dnia odnotowania wpłaty na koncie firmy Akces.
 4. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku dokumentu sprzedaży należy zgłosić ten fakt w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§8 Sposoby płatności

 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   1. Przelew na rachunek bankowy firmy Akces.
  2. W momencie odbioru towaru:
   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym transportem i na własny koszt z siedziby firmy Akces.
   2. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Firma Akces może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności.

 

§9 Zwrot towaru przez konsumenta

 

 1. Towary nabywane przez klienta są przeznaczone do dalszej ich odsprzedaży, stąd strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, z wyjątkiem towarów, na które została udzielona odrębna rękojmia.
 2. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. W przypadku braku produktu w magazynie, dokonana zostanie korekta zwracająca należności za towar. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

 

§10 Procedura reklamacji towarów

 

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa firma Akces.
 2. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 3. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych.
 2. Firma Akces zastrzega sobie prawo do dowolnych zmian cen oraz ilości produktów w ofercie sklepu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Zdjęcia znajdujące się na stronie www.fh-akces.pl są własnością firmy Akces. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub części bez zgody jest zabronione.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Wstecz